Zadania z planimetrii

Zadanie 1.

Czy istnieje wielokąt, w którym liczba przekątnych jest 5 razy większa od liczby boków.

Zobacz rozwiązanie

Stosujemy wzór na liczbę przekątnych w wielokącie o \( n \) bokach \( \frac{n(n-3)}{2} \). Zgodnie z treścią zadania \( \frac{n(n-3)}{2}=5n \) stąd \( n=13 \).

Odpowiedź

Wielokąt ma 13 boków.

Zadanie 2.

Dane są dwa okręgi \( o(A,3) \) i \( o(B,5) \) oraz \( AB=7 \).

Określić wzajemne położenie tych okręgów.

Zobacz rozwiązanie

Suma długości promieni tych okręgów jest równa 8, natomiast odległość środków \( AB=7 \), ponieważ \( r_2 - r_1 \lt AB \lt r_1 + r_2 \) to okręgi przecinają się w dwóch punktach.

Zadanie 3.

Dany jest kąt ostry oraz punkt A leżący wewnątrz tego kąta. Naramionach kąta znaleźć takie punkty B i C, aby obwód trójkąta ABC był możliwie najmniejszy.

Zobacz rozwiązanie

Niech \( A' \text{ i } A" \) będą punktami symetrycznymi do punktu \( A \) względem ramion kąta. Prosta \( A'A" \) przecina ramiona kąta w punktach \( B \text{ i } C \).

różne zadania z planimetrii - zadanie 3

Obwód trójkata \( ABC \) jest najmniejszy bo jest równy odcinkowi \( A'A" \). Obwód każdego innego trójkąta jest równy łamanej zatem większy niż obwód trójkąta \( ABC \).

Zadanie 4.

Wykazać, że jeżeli punkty A, B, C nie są współliniowe to przy dowolnym przekształceniu izometrycznym obrazy tych punktów również są niewspółliniowe.

Zobacz rozwiązanie

Niech punkty \( A',B',C' \) będą obrazami punktów \( A,B,C \) w danym przekształceniu izometrycznym. Z definicji izometrii mamy \( A'B'=AB \), \( B'C'=BC \), \( A'C'=AC \).

Ponieważ punkty \( A,B,C \) nie są współliniowe, więc z definicji odległości mamy \( AB+BC \gt AC \), \( AC+CB \gt AB \), \( AB+AC \gt BC \), stąd \( A'B'+B'C' \gt A'C' \), \( A'C'+C'B' \gt A'B' \), \( A'B'+A'C' \gt B'C' \) a więc punkty \( A'B'C \) są niewspółliniowe.

Zadanie 5.

Określić liczbę punktów stałych przekształcenia \( S_{b}S_{a} \).

Zobacz rozwiązanie

Jeżeli \( a=b \) to \( S_{b}S_{a} \) jest przekształceniem tożsamościowym - wszystkie punkty płaszczyzny są stałe \( a||b \) to \( S_{b}S_{a} \) jest translacją - nie ma punktów stałych \( a||b \) to \( S_{b}S_{a} \) jest obrotem - jeden punkt stały. Tym punktem stałym jest punkt przecięcia tych prostych.

Zadanie 6.

W dany trójkąt wpisać kwadrat tak, aby dwa jego wierzchołki należały do jednego boku, zaś dwa pozostałe wierzchołki leżały na dwu pozostałych bokach trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 6

Niech ABC będzie danych trójkątem. Zbudujemy kwadrat PQRS tak, aby \( P,Q \in \overline{AB} \) i \( S \in \overline{AC} \). Prosta AR przecina bok BC w punkcie X. Jeżeli \( \frac{AX}{AR}=s \)to jednokładność \( J^s_A \) przekształci kwadrat PQRS w kwadrat XYMN.

Jeżeli trójkąt jest rozwartokątny to zadanie ma jedno rozwiązanie, w pozostałych przypadkach są trzy rozwiązania.

Zadanie 7.

W trójkącie dana jest długość podstawy a i długość wysokości poprowadzonej do tej podstawy h. W jakiej odległości od podstawy należy poprowadzić prostą równoległą do tej podstawy, aby odcinek tej równoległej zawarty wewnątrz trójkąta był równy \( \frac{3}{4}h \)?

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 7

\( \triangle{ABC} \sim \triangle{CEF} \)

\( \frac{AB}{EF}=\frac{CD}{CG} \)

Oznaczamy DG przez X.

\( \frac{a}{\frac{3}{4}h}=\frac{h}{h-x} \), stąd

\( \frac{3}{4}h^2=ah-ax \)

\( x=\frac{\left( a-\frac{3}{4}h \right) h}{a} \)

Zadanie 8.

Przez punkt P położony wewnątrz trójkąta poprowadzono trzy proste równoległe do boków trójkąta. W ten sposób otrzymano trzy trójkąty o polach \( S_1, S_2, S_3 \) i o wspólnym wierzchołku P.

Obliczyć pole trójkąta danego.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 8

\( \triangle{DEP} \sim \triangle{FGP} \sim \triangle{MKP} \sim \triangle{ABC} \)

\( \frac{MP}{AB}=\frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}}, \quad \frac{DE}{AB}=\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}, \quad \frac{PF}{AB}=\frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}} \)

\( MP=\frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}}AB, \quad DE=\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}AB, \quad PF=\frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}}AB \)

\( AB=MP+DE+PF; \quad AB=\frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}}AB+\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}AB+\frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}}AB \)

\( \sqrt{S}=\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}+\sqrt{S_3} \)

\( S=\left( \sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}+\sqrt{S_3} \right)^2 \)

Odpowiedź

Pole \( \triangle{ABC} \) równe jest S=\( \left( \sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}+\sqrt{S_3} \right)^2 \).

Zadanie 9.

W trójkącie ABC przeprowadzono dwusieczną kąta wewnętrznego o wierzchołku B, która przecina bok \( \overline{AC} \) w punkcie D.

Długość odcinków \( \overline{AD} \) i \( \overline{DC} \) są równe a i b \( a \gt b \). Przez środek O odcinka BD prowadzimy prostą prostopadłą do \( \overline{BD} \), która przecina przedłużenie boku AC w punkcie X.

Obliczyć długość odcinka XD.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 9

\( \frac{AD}{DC}=\frac{BA}{BC}=\frac{AY}{CY}=\frac{a}{b} \)

Twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego i zewnętrznego:

Ponieważ \( \frac{AC}{CY}=\frac{AY-CY}{CY}=\frac{AY}{CY}-a=\frac{a}{b}-1 \)

\( \frac{a+b}{CY}=\frac{a-b}{b} \), CY=\frac{b(a+b)}{a-b}

Z twierdzenia Talesa mamy:

\( XD=\frac{1}{2}DY \), \( DY=DC+CY=b+CY=\frac{2ab}{a-b} \)

\( XD=\frac{ab}{a-b} \)

Odpowiedź

Długość odcinka XD wynosi \( \frac{ab}{a-b} \)

Zadanie 10.

Na okrąg o(O,r) opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok jest równy \( \frac{3}{2}r \). Oblicz pole trapezu S.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 10

\( DC=\frac{3}{2}r, \quad AD=2r, \quad CF=\frac{1}{2}r \)

\( \sphericalangle{FOC}=\frac{\alpha}{2}=\sphericalangle{FBO} \quad \text{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2} \)

\( \text{tg}\alpha=\frac{2\text{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\text{tg}^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3} \)

\( \sin{\alpha}=\frac{2\text{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\text{tg}^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{\frac{5}{4}}=\frac{4}{5} \)

Z \( \triangle{CHB} \) obliczamy \( CB=\frac{2r}{\sin{\alpha}} \), \( CB=\frac{5}{2}r \).

Z warunku, że trapez jest opisany na okręgu mamy:

\( AD+CB=AB+CD=2r+\frac{5}{2}r=\frac{9}{2}r \)

\( S=\frac{AB+CD}{2}\cdot DA=\frac{9}{2} \frac{r \cdot 2r}{2}=\frac{9}{2}r^2 \)

Odpowiedź

Pole trapezu wynosi \( S=\frac{9}{2}r^2 \)

Zadanie 11.

Obliczyć bok rombu mając jego pole S i stosunek przekątnych m:n.

Zobacz rozwiązanie

Oznaczamy długość przekątnych rombu przez \( d_1=mx, \quad d_2=nx \)

\( S=\frac{1}{2}d_1 \cdot d_2 \), \( 2S=mx \cdot nx \), \( 2S=mnx^2 \) stąd \( x=\sqrt{\frac{2S}{m \cdot n}} \)

\( d_1=\sqrt{\frac{2Sm}{n}} \), \( d_2=\sqrt{\frac{2Sn}{m}} \)

\( a^2=\left( \frac{1}{2}d_1 \right)^2+\left( \frac{1}{2}d_2 \right)^2 \),

\( a^2=\frac{1}{4}\cdot \frac{2Sm}{n}+\frac{1}{4}\cdot \frac{2Sn}{m}=\frac{1}{2}S \cdot \left( \frac{m}{n}+\frac{n}{m} \right)= \frac{S}{2m \cdot n}(n^2 \cdot n^2) \)

\( a=\sqrt{\frac{S(m^2+n^2)}{2m \cdot n}} \)

Odpowiedź

Długość boku a jest równa \( a=\sqrt{\frac{S(m^2+n^2)}{2m \cdot n}} \)

Zadanie 12.

Dane są długości b, c dwóch boków trójkąta oraz jego pole \( S=\frac{2}{5}bc \). Znajdź długość a trzeciego boku tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 12

\( S=\frac{1}{2}bc\sin{alpha} \)

\( \frac{1}{2}bc\sin{alpha}=\frac{2}{5}bc \), stąd \( \sin{\alpha}=\frac{4}{5} \)

\( \cos{\alpha}= \pm \sqrt{1-\frac{16}{25}}=\pm \frac{3}{5} \)

Korzystamy z twierdzenia cosinusów

dla \( \cos{\alpha}=\frac{3}{5} \quad a^2=b^2+c^2-2bc \cdot \frac{3}{5} \quad a=\sqrt{}b^+c^2-\frac{6}{5}bc \)

dla \( \cos{\alpha}=-\frac{3}{5} \quad a^2=b^2+c^2+2bc \cdot \frac{3}{5} \quad a=\sqrt{}b^+c^2+\frac{6}{5}bc \)

Odpowiedź

Długość trzeciego boku tego trójkąta jest równa \( a=\sqrt{}b^+c^2-\frac{6}{5}bc \) lub \( a=\sqrt{}b^+c^2+\frac{6}{5}bc \)

Zadanie 13.

Z dwóch sąsiednich wierzchołków kwadratu o boku długości l zatoczono okręgi o promieniu l. Łuki tych okręgów dzielą kwadrat na cztery figury. Oblicz pola tych figur.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 13

\( S_1=\frac{1}{6}\pi + \frac{1}{6} \pi - \frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{1}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{4} \)

\( S_2=\frac{1}{4}\pi - S_1=\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{12}\pi \)

\( S_4=1-S_1-2S_2=1-\frac{1}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}-2\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{6}\pi = 1-\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{6}\pi \)

Odpowiedź

\( S_1=\frac{1}{3}\pi-\frac{\sqrt{3}}{4} \), \( S_2=\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{12}\pi \), \( S_3=1-\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{6}\pi \)

Zadanie 14.

Pole koła jest trzy razy większe od pola prostokąta wpisanego w to koło. Obliczyć stosunek długość boku krótszego od długości boku dłuższego tego prostokąta.

Zobacz rozwiązanie

różne zadania z planimetrii - zadanie 14

\( 3ab=\pi R^2 \)

\( R^2=\frac{3ab}{\pi} \)

\( a^2+b^2=4R^2 \)

\( a^2+b^2=\frac{12ab}{\pi} \)

\( \pi a^2-12ab+ \pi b^2=0:b^2 \)

\( \pi \frac{a^2}{b^2}-12\frac{a}{b}+\pi = 0 \)

\( \Delta=144-4 \pi^2=4(36-\pi^2) \)

\( \frac{a}{b}=\frac{12-2\sqrt{36-\pi^2}}{2 \pi}=\frac{6-\sqrt{36-\pi^2}}{\pi} \)

drugi pierwiastek równania jest stosunkiem \( \frac{b}{a} \)

Odpowiedź

Stosunek boku krótszego do dłuższego wynosi \( \frac{a}{b}=\frac{6-\sqrt{36-\pi^2}}{\pi} \)

Zobacz również:

Zobacz Komentarze ( 0 )

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum*